Algemene voorwaarden, disclaimer en privacy statement

I. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUR DAILY FASHION NEWS

Ondanks het feit dat wij met uiterste zorgvuldigheid omgaan met wat wij publiceren op onze website Yourdailyfashionnews.com, kan het voorkomen dat er onjuistheden staan in de opgenomen gegevens op de website. Your Daily Fashion News aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat of voortvloeit uit het raadplegen van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Beweringen en meningen geuit op de website van Your Daily Fashion News zij die van de auteur(s) en niet die van de redactie, webmaster, of de internetprovider. Your Daily Fashion News kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeien uit de informatie, beweringen en meningen geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de website.
Your Daily Fashion News kan er niet voor in staan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle producten, diensten en informatie worden aangeboden in de staat waarin deze feitelijk verkeren en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun geschiktheid en/of deugdelijkheid voor een bepaald doel of anderszins.

Your Daily Fashion News garandeert noch ondersteunt enige diensten of producten genoemd op de website, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane beweringen. Daarom raadt Your Daily Fashion News de gebruiker van de website aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wanneer informatie, verkregen via deze website, wordt gebruikt.

Aan de website van Your Daily Fashion News worden iedere dag nieuwe artikelen en pagina’s toegevoegd, eventuele wijzigingen hierin kunnen te allen tijde met directe ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Copyright
Your Daily Fashion News heeft het recht, tenzij anders overeen gekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, muziek, en beeldmateriaal. Een bezoek(st)er van de website van Your Daily Fashion News mag geen met het auteursrecht beschermde werken of andere inhoud dat opgeslagen staat op de website openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Your Daily Fashion News.

Persoonlijke gegevens
Wanneer een bezoek(st)er van de website zich inschrijft voor de nieuwsbrief of voor prijsvragen worden uw persoonlijke gegevens aan ons kenbaar gemaakt. Deze gegevens zullen nooit openbaar worden gemaakt of doorgespeeld aan derden.

Wijzigingen
Your Daily Fashion News heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

II. DISCLAIMER

De inhoud van de website van Your Daily Fashion News is met uiterste nauwkeurigheid samengesteld. Echter is het niet uitgesloten dat informatie verouderd, onvolledig of op welke manier dan ook onjuist kan zijn.

De inhoud van artikelen of andere teksten op de website dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook.

Your Daily Fashion News houdt zich niet aansprakelijk voor enige schade die mogelijk voortvloeit uit raadpleging van de website of informatie verkregen via op deze website genoemde hyperlinks naar andere websites.

III. PRIVACY STATEMENT

Deze website is een product van Your Daily Fashion News. Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten, en bezoekers van deze website worden met uiterste nauwkeurigheid behandeld en beveiligd. Your Daily Fashion News houdt zich aan de eisen gesteld door wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy en cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Your Daily Fashion News.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Your Daily Fashion News (Adres: De Lange Jacht 34, 9244 HN Beetsterzwaag, KvK-nummer: 71134123).

Via info@yourdailyfashionnews.com kunt u contact opnemen.

Behandeling van persoonsgegevens
Your Daily Fashion News produceert informatie-entertainment (‘infotainment’) via offline en online media. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Your Daily Fashion News, kan Your Daily Fashion News persoonsgegevens (zoals uw IP-Adres, e-mail, naam, leeftijd/geboortedatum, sociale media account(s), curriculum vitae, telefoonnummer, adres, rekeningnummer/IBAN en/of btw-nummer) van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, of wanneer u anderszins gebruik maakt van onze online diensten. Uw persoonsgegevens worden volledig vertrouwelijkheid behandeld door Your Daily Fashion News.

Indien u geen prijs meer stelt op e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Your Daily Fashion News worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren; deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website van Your Daily Fashion News of indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
 • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Your Daily Fashion News;
 • Om u een nieuwsbrief of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Your Daily Fashion News op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
 • Om de website van Your Daily Fashion News en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; denk aan het gebruik van Google Analytics.
 • Om te voldoen aan de op Your Daily Fashion News van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Your Daily Fashion News.

Wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten, wordt er mogelijkerwijs automatisch een account voor u aangemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens (te allen tijde in het kader van één van onze andere diensten). Daarnaast is het ook mogelijk dat wanneer u gebruikt maakt van verschillende producten en/of diensten van Your Daily Fashion News, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van het gebruik van andere Your Daily Fashion News producten of diensten.

Your Daily Fashion News kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Your Daily Fashion News. Indien u hiertegen bezwaar heeft dan kunt u uw gegevens laten verwijderen. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van Your Daily Fashion News, haar partners en geselecteerde organisaties zoals hierboven omschreven, intrekken door te mailen naar info@yourdailyfashionnews.com

Derden verstrekking
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Your Daily Fashion News behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen die door Your Daily Fashion News worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Your Daily Fashion News op grond van geldende wet- en regelgeving genoodzaakt wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Your Daily Fashion News zal in deze gevallen enkel gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Your Daily Fashion News uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Your Daily Fashion News ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Your Daily Fashion News uw gegevens enkel onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Your Daily Fashion News kan niet-elektronische gegevens, zoals NAW-gegevens, voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen, verstrekken aan zorgvuldig door Your Daily Fashion News geselecteerde derden. Tevens kan Your Daily Fashion News persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde editors die in opdracht van Your Daily Fashion News aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Your Daily Fashion News kan enkel elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Your Daily Fashion News daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een e-mailen naar info@yourdailyfashionnews.com.

Tot slot kan Your Daily Fashion News uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure genoodzaakt is.

Cookie beleid
Your Daily Fashion News maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Your Daily Fashion News beter te laten werken en het web bezoek te monitoren, zodat Your Daily Fashion News kan bijhouden hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben geraadpleegd.

Your Daily Fashion News maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de websites van Your Daily Fashion News voor u gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maakt Your Daily Fashion News gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u deze bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de websites van Your Daily Fashion News voor u nog aangenamer te maken. Tijdelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten en/of diensten u afneemt of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt in ieder geval eerder of op 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van deze cookies kunnen websites van Your Daily Fashion News u herkennen als u deze weer bezoekt. Onder andere Google presenteert in opdracht van Your Daily Fashion News advertenties op websites van Your Daily Fashion News. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Your Daily Fashion News geplaatste cookies. In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Indien u dat heeft gedaan dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de websites van Your Daily Fashion News bezoeken. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. De overige cookies die door adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Bepaalde advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van Your Daily Fashion News worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van Your Daily Fashion News. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid. Your Daily Fashion News maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van Your Daily Fashion News vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van Your Daily Fashion News gebruik maken. De cookies die door Your Daily Fashion News en adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u wél andere advertenties zien, deze zijn echter niet meer specifiek op uw interesses afgestemd.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling te herhalen.

Links naar andere websites
Op de website van Your Daily Fashion News treft u mogelijk hyperlinks naar websites van derden aan. Your Daily Fashion News aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de desbetreffende website.

Beveiliging
Your Daily Fashion News handhaaft te allen tijde een beveiligingsgraad bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te minimaliseren.

Vragen, inzage en correctie, verzet
Indien u:

 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;
 • vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid;
 • wilt weten welke persoonsgegevens Your Daily Fashion News van u verwerkt;
 • niet langer op prijs stelt uw persoonsgegevens aan partners van Your Daily Fashion News of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven te verstrekken;
 • niet langer prijs stelt op het gebruik van uw persoonsgegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen;

dan kunt u een verzoek daartoe e-mailen naar info@yourdailyfashionnews.com. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Your Daily Fashion News uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Your Daily Fashion News genoodzaakt is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen voorbehouden
Your Daily Fashion News behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in het privacy beleid adviseren wij u regelmatig het privacy statement van Your Daily Fashion News te raadplegen.

Laatst gewijzigd op 11-05-2023